_

tren

Yayın Kuralları

Tabiat ve İnsan Dergisi (TİD) / Journal of Nature and Men (JNH)

Tabiat ve İnsan Dergisi Hakkında

Tabiat ve İnsan Dergisi, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği’nin bilimsel çalışmara yer verdiği yayın organıdır.

 

Amaç ve Kapsam

Tabiat ve İnsan Dergisi’nin amacı doğa ve insan etkileşimini ortaya koyan, doğanın korunmasına katkı sağlayacak, Türkiye başta olmak üzere doğa - insan etkileşimi alan-yazınına katkıda bulanacak çalışmaların yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır. Bu bağlamda TİD, Ekoloji, Zooloji, Botanik, Orman Ekolojisi, Çevre Koruma, Çevre Psikolojisi, Çevre Hukuku, Çevre Eğitimi, Biyocoğrafya, Çevre Davranışı, Sistematik, Evrim, Genel Biyoloji, Çevre Biyolojisi, Çevre Yönetimi ve Biyolojik Çeşitlilik gibi konularındaki bilimsel çalışmalar, literatür derlemeleri ve editöre notları yayınlanmak üzere kabul etmektedir.

 

Metin Gönderimi

Aşağıdaki kurallara göre ve yazım şablonu kullanılarak hazırlanan metinler https://dergipark.org.tr/tr/pub/tabin adresi üzerinden sorumlu yazar tarafından gönderilmelidir.

 

Yazım Kılavuzu

Yazım Dili

TİD’in yazım dili Türkçe veya İngilizce’dir. Bu iki dil dışındaki çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Türkçe yazılan metinler İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler; İngilizce yazılan metinler ise Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimeler içermek zorundadır.

Metnin Genel Yapısı

TİD metinleri üç farklı kısımda ele almaktadır. Bunlar; orijinal araştırma sonucu içeren metinler, literatür derlemesi metinler ve editöre mektuplardır. Orijinal araştırmaların başlık, özet, anahtar kelimeler, giriş, yöntem, sonuçlar, değerlendirme, kaynakça bölümlerini içermesi zorunludur. Bu başlıklar için alt başlık veya bu başlıklar dışında da ana başlıklar oluşturulabilir. Derleme çalışmalar ise başlık, özet, anahtar kelimeler, giriş, değerlendirme ve kaynakça başlıklarını içermesi zorunludur. Literatür verileri kullanılarak bir sonuç ortaya koyan meta-analiz vb. çalışmalar derleme kapsamında değil orijinal araştırma metni kapsamında değerlendirilmelidir. Editöre mektup formundaki metinlerin ise başlık, metin ve atıf yapılmışsa kaynakça başlıklarını içermesi zorunludur. Kitap tanıtımları editöre mektup formunda olmalıdır. Araştırıcılar, eğer yeni bir kitap yayınlamışlarsa, kitaplarının tanıtımı için de dergiye başvurabileceklerdir. Dergi yayın kurulu, kitap tanıtımını yapacaktır. Kitabın ekolojik, biyolojik ve çevre biyolojisi ile ilgili olması gerekmektedir. Ders kitapları bunların dışındadır.

Metin A4 boyutunda, sağ ve sol kenardan 2.5, üst ve alttan ise 3.0 cm boşluk içermelidir. Tüm metin için yazı tipi New Times Roman’dır. Tüm metinde paragraf öncesi ve sonrası boşluklar 0 pt, satır aralığı ise 1.0cm olmalıdır. Her başlık öncesi ve sonrasında 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arasında satır boşluğu bırakılmamalıdır. Metinler, Word formatında oluşturulmalı ve docx. uzantısı ise kayıt edilip gönderilmelidir.

Metinler, hangi tipte (araştırma, derleme veya mektup) hazırlanacaksa aşağıdaki açıklamalar dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Yazım kurallarına uygun olmayan metinler hakemlere gönderilmeden yazarlara düzeltilmek üzere iade edilecektir.

 

Yazım kuralları şablonunu buradan indirebilirsiniz.

 

Baş Sayfa

Baş sayfa, dergi bilgileri, yayın başlığı, yazar bilgileri ve ilgili yayının atıf için referans bilgisinden oluşur. Baş sayfadaki başlık 14 punto Times New Roman ve bold (koyu), yazar isimleri 12 punto Times New Roman olacaktır. Başlığın altına yazar isimleri, adresleri ve e-posta adresleri eklenmelidir. Sorumlu yazar isminin yanına (Sorumlu Yazar) ibaresi eklenecektir. Her yazarın ORCiD ID’si baş sayfadaki ID sembolüne eklenmelidir. Referans bölümü metnin yayınlanmak için kabulünden sonra düzenlenecektir.

Başlık

Metin başlığı yürütülen çalışmayı özetleyen en az 3 en fazla ise 30 kelimeden oluşmalıdır. Metin başlığı soru durumunda olmamalıdır. Başlık 12 punto New Times Roman yazı tipinde ve bold (koyu) olmalıdır. Başlıktaki her kelimenin baş harfi büyük olmalıdır. Başlık metne ortalanmalıdır.

Özet

Özet en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır. Metin 12 punto Times New Roman ve iki yana yaslı olmalıdır. Satır öncesi ve sonrası boşluklar 0pt ve satır aralığı 1 olmalıdır. Özet en fazla 200 kelimeden oluşmalıdır. Metin 12 punto Times New Roman ve iki yana yaslı olmalıdır. Satır öncesi ve sonrası boşluklar 0pt ve satır aralığı 1 olmalıdır. Özet en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır. İkinci dilde olacak özet ilk özetin ardından eklenmelidir.

Anahtar Kelimeler

En az üç en fazla 6 anahtar kelime belirlenmelidir. Yayının görünürlüğünü arttırabilmek için anahtar kelimelerde başlıkta bulunan kelimeler yer almamalıdır.

Tablo ve Şekiller

Tablolar 1’den itibaren sıralanmalı ve metin içerisinde uygun görülen yerlere yerleştirilmelidir. Tablo başlığı 12 punto Times New Roman, sola yaslı ve tablonun hemen üzerinde olmalıdır. Başlıkta sadece ilk kelimenin baş harfi büyük diğerleri küçük harfle yazılmalıdır (Özel durumlar hariç).

Grafikler, fotoğraflar, resimler, haritalar ve diğer tüm görseller Şekil olarak isimlendirilmelidir. Şekiller Şekil 1’den itibaren sıralanmalı ve metin içerisinde uygun görülen yerlere yerleştirilmelidir. Şekiller .jpg veya .png uzantılı olmalıdır. Şekil başlığı 12 punto Times New Roman, sola yaslı ve şeklin hemen altında olmalıdır. Şekil başlığında sadece ilk kelimenin baş harfi büyük diğerleri küçük harfle yazılmalıdır (Özel durumlar hariç). Şekillerin çözünürlüğü en az 200dpi olmalıdır.

Bilimsel İsimlerin Kullanımı

Bir türe ait bilimsel ismin tarihi gelişimi ile ilgili bilgi verilmiyorsa mutlaka ilgili türün güncel bilimsel ismi kullanılmalıdır. Türlerin güncel bilimsel isimleri veya taksonomisi www.itis.gov, www.iucnredlist.org veya geçerli-güncel bir kaynağa göre verilmelidir. Türlerin bilimsel isimleri tüm metin boyunca italik olarak yazılmalıdır. Örneğin; Pica pica. Metin hangi dilde yazılmışsa türün yerel ismi o dilde mutlaka verilmeli ve bilimsel isim ile birlikte kullanılmalıdır. Örneğin; Saksağan Pica pica şeklinde. Bilimsel isimlerin kullanımında cins isim kısaltması yapılmamalıdır. Örneğin; P. pica.

Sayı, Sembol ve Birimlerin Kullanımı

Sayı, sembol ve birimler eğer klavye üzerinden metne eklenemiyorsa Word programında bulunan sembol ekleme sekmesi yardımı ile eklenmelidir. Sayı, sembol ve birimler ayrı bir image, görsel, şekil veya fotoğraf olarak metne eklenmemelidir. Kimyasal birimlerin kullanımında IUPAC kurallarına uyulmalıdır.

 

 

Kaynakça

Kaynaklar aşağıda belirtildiği şekli ile Kaynakça başlığı altına ilk yazarın soy isminin baş harfine göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Referansların metin içerisinde gösterimi;

Tek yazarlı bir yayın için; Kiziroğlu (2019) veya (Kiziroğlu 2019),

İki yazarlı; Kiziroğlu, Wink (2019) veya (Kiziroğlu, Wink 2019),

Üç yazarlı; Arıkan, Arıkan, Turan (2018) veya (Arıkan, Arıkan, Turan 2018),

Dört ve üzeri yazarlı yayınlar için atıf; Arıkan ve ark. (2018) veya (Arıkan ve ark. 2018),

Metin içerisinde birden fazla yazar atıf için; (Arıkan ve ark. 2018; Kiziroğlu, Wink 2019; Kiziroğlu 2019) şeklinde verilmelidir.

Dergi Makalesi

Arıkan K, Özkan L, Arıkan ZY, Turan SL (2018) The association between reproductive success with persistent organochlorine pollutants residue in feathers of spur-winged lapwing (Vanellus spinosus L.). Environmental Science and Pollution Research, 25(26): 26423-26432. https://doi.org/10.1007/s11356-018-2687-6

Gamelin FX, Baquet G, Berthoin S, Thevenet D, Nourry C, Nottin S, Bosquet L (2009) Effect of high intensity intermittent training on heart rate variability in prepubescent children. Eurasian Journal Applied Physiology, 105:731-738. https://doi.org/10.1007/s00421-008-0955-8

Kiziroğlu İ, Wink M (2019) Kuşlar ve çocuklar. Tabiat ve İnsan. 53(205): 7-25.

Kitap

Kiziroğlu İ (2019) Ekolojik Potpuri 2. Sarıyıldız Matbaası, Ankara.

Kitapta Bölüm

Brown B, Aaron M (2001) The politics of nature. In: Smith J (ed) The rise of modern genomics, 3rd edn. Wiley, New York, pp 230-257.

Çevrimiçi Makale

Cartwright J (2007) Big stars have weather too. IOP Publishing PhysicsWeb. http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1. 26 Haziran 2007

Tez

Trent JW (1975) Experimental acute renal failure. Doktara Tezi, University of California.

 

Etik İlkeler

Eğer çalışma Etik Kurul izni gerektiren yapıda ise bu izinlerin alınmasından, tutulmasından ve takip edilmesinden yazarlar sorumludur. Bu yapıdaki metinler için yazarların tamamı tarafından imzalanmış olan ve çalışmanın etik kurul izinlerinin alındığı veya etik kurul izni alınmasına gerek olmadığı yönünde bir Etik Beyanı’nı metin ile birlikte yayın kuruluna iletmelidir.

Gönderilen metnin benzerlik oranının %25’in üzerinde olması halinde, geri gönderileceği ve bu oranın düşürülmesi için yeniden gözden geçirilmesinin isteneceği bilinmelidir. Yeniden ikinci kez gönderilen çalışmada, bu oranda bir değişiklik yapılmamış olduğu belirlenirse, çalışmanın yayınlanmasından vaz geçildiği düşünülerek iade edilecektir.

 

Yayın Politikası ve Yayın Etiği

TİD’e gönderilen tüm metinler yazarların isimleri olmadan yayın kurulunun kabulüne sunulur. Kabul alan metinler iki hakemli bir değerlendirme sürecine girerler. Dergide metinler hakemler tarafından önce kabul edilen önce yayınlanır ilkesine göre sıralanır ve bu sıraya göre çevrim içi olarak yayımlanır.

 

 

YAYIN KURULU

Tabiat ve İnsan Dergisi / Journal of Nature and Men

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Adına

İmtiyaz Sahibi:  Ali Rıza Koç

 

EDİTÖRLER KURULU

EDİTÖR/SORUMLU YAZI İŞLERİ BAŞKANI

Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu, OSTİM Teknik Üniversitesi, ikizroglu@gmail.com

 

EDİTÖR YARDIMCISI

Dr. Kalender Arıkan, Hacettepe Üniversitesi, kalendera@hacettepe.edu.tr

 

YAYIN KURULU/EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Salih Levent Turan, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Michael Wink, Heidelberg Üniversitesi

Prof. Dr. Hacer Sert, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Melih Boydak, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Tosunoğlu, 18 Mart Çanakkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Leyla Özkan, Düzce Üniversitesi

Dr. Ayşegül İltier

 

BİLİM KURULU

(alfabetik/ alphabetical)

Prof. Dr. Özdemir Adızel, 100. Yıl Van Üniversitesi

Prof. Dr. İrfan Albayrak, Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Tamer Albayrak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Galip Akaydın, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Nursel Aksın, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Doğan Altınbilek, OTÜ

Prof. Dr. Atilla Arslan, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Ayvaz, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Eyüp Bağcı, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Müfit Bahadır, Braunschweig Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi

Prof. Dr. Banur Boynukara, Namık Kemal Üniveritesi 

Prof. Dr. Hasan Boynukara, Namık Kemal Üniveritesi 

Prof. Dr. Ahmet Can, İstanbul Rumeli Üniversitesi

Prof. Dr. Şule Coşkun Cevher, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Musa Doğan, ODTÜ

Prof. Dr. Atilla Durmuş, 100. Yıl Van Üniversitesi

Prof. Dr. Fitnat Güler Atalay Ekmekçi, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Sadık Erik, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Gökçeoğlu, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Kani Işık, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Sümer Gülez, Bartın Üniversitesi

Prof. Dr. Hülagü Kaplan, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu, OSTİM Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Latif Kurt, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Semra Kurucu, Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Meltem Maraş, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Prof. Dr. Metin Özenci, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Hatice Özenci, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Nahit Pamukoğlu, Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Harun Parlar, Münih Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Nazmi Polat, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Namık Sarıkavak, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Saylar, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan Sert, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Sözen, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Prof. Dr. Metin Sözen, İTÜ

Prof.Dr. Mehmet Ali Tabur, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. D. Thomas Tietze, Hamburg Üniversitesi

Prof. Dr. M. Bülent Topkaya, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Saime Ünver İkincikarakaya, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Sedat Vahdet Yerli, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Atila Yıldız, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Coşkun Yurteri, ODTÜ

Doç. Dr. Mehmet Karakaş, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Kubilay Toyran, Bitlis Eren Üniversitesi

Dr. Serdar Gözütok, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Hakan Karaardıç, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Dr. Muharrem Karakaya, Osman Gazi Üniversitesi

Dr. Tarkan Yorulmaz, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Zeki Tarhan, Gazeteci

 

İletişim

http://www.ttkder.org.tr

e-posta: tabiatveinsan@ttkder.org.tr

 

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
©2024 TTKD All rights reserved

Search